Staj Yönergesi

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÖZEL STAJ YÖNERGESİ

 

1.      TANIM

Öğrencilerin öğrenim gördükleri Maden Mühendisliği ile ilgili işyerlerindeki uygulamalarla karşı karşıya gelmelerini ve teorik bilgilere ek olarak pratik deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla Madde 2’de belirtilen ilgili işyerlerinde öğrenci tarafından bizzat yapılır.

 

 2.      STAJ YERLERİ VE SÜRESİ

Maden Mühendisliği Bölümü stajları; Maden Mühendisliği Bölümü ile ilgili bir Maden İşletmesinde, cevher tesislerinde veya laboratuarlarında yapılabilir. Maden Mühendisliği Bölümü öğrencisi lisans öğrenimi boyunca, 1. sınıf sonunda (en fazla 15 işgünü), 2., 3. ve 4. sonunda da staj yapabilirler. 1. ve 2. sınıfta yapılamayan stajlar 3. ve/veya 4. sınıfta veya ders alma zorunluluğu olmadığı eğitim dönemlerinde 3. maddede belirtilen koşullarda farklı madencilik faaliyet alanlarında yapılabilir.

      Staj süresi, Yeraltı işletmesi, Açık İşletme ve Cevher Hazırlama dallarında zorunlu olmak üzere, her birim için en az 15 işgünü olmak şartıyla (diğer 15 işgünlük staj ise 1. sınıfın sonunda farklı bir alanda ya da diğer zorunlu stajlara ilave olarak) toplam 60 işgünüdür.

 

 3.      STAJ DÖNEMLERİ

Stajların yarıyıl sonu tatillerinde yapılması esastır. Döneme ders kaydı yaptırmamış ya da hafta içi günlerde en fazla iki gün ders programı olan öğrencilerin öğrenim dönemlerinde de (yaz okulu dâhil)staj yapması mümkündür. Staj komisyonu, burada söz edilmemiş bir durumla karşılaştığında, yönetmelik maddelerine aykırı düşmemek kaydıyla ve Bölüm Başkanlığının onayıyla staj yapılmasına izin verebilir.

 

 4.      STAJ KOMİSYONU VE GÖREVLERİ

Bölüm staj işleri, Bölüm Başkanının önerisiyle, Bölüm Kurulunca görevlendirilen, biri staj komisyonu başkanı olmak üzere, üç Öğretim Elemanından oluşan Bölüm Staj Komisyonunca yürütülür. Komisyon stajlarla ilgili aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur.

a.       Staj yerlerinin uygunluğuna karar verilmesi,

b.      Bölüme gelen staj yerlerinin dağıtılması,

c.       Yapılan stajların denetlenmesi, değerlendirilmesi ve karara bağlanarak sonuçların Bölüm Başkanlığına bildirilmesi

 

 5.      STAJ YERLERİNİN TEMİNİ

Öğrenci staj yerini kendisi bulur. Ayrıca Bölüm tarafında sağlanan staj yerleri Bölüm Başkanlığı tarafından ilan edilerek dağıtılır. Bunların dağıtımı, öğrenci tercihi, öğrencinin genel not ortalaması ve mezuniyet durumları gibi hususlar dikkate alınarak staj komisyonunca yapılır.

      Staj yapılacak yerlerin öğrenciye 1. madde de belirtilen amaçları sağlayabilecek yeterlikte ve organizasyon düzeyinde olması gerekir. Sorumlu yönetici ya da daimi statüde Maden Mühendisi bulunmayan işletmelerde staj yapılamaz.

 

6.      STAJ YERLERİNİN DAĞITIMI ve KABULÜ

6.1. Bölüm tarafından sağlanan yerlerde staj yapmak isteyen öğrenciler, ilan edilen yerler ile ilgili olarak bir dilekçe ile Bölüm Başkanlığına müracaat ederler. Bu staj yerleri Staj Komisyonu tarafından dağıtılır.

6.2. Öğrencilerin kendi buldukları yerlerde staj yapmaları ancak Staj Komisyonunun uygun görmesi halinde mümkündür.

6.3. Staj yerini kendi bulan öğrenci, staj yapmak istediği kuruluştan, staj yapma isteğinin kabul edildiğini ve staj tarihlerini belirten bir yazı getirir.

6.4. Staj yerleri belirlendiğinde, Bölüm Başkanlığı ilgili yerlere yönelik olarak öğrencinin staj yapacağına dair bir yazı ile birlikte Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nca onaylanan Gizli Sicili imza karşılığı öğrenciye teslim eder.

 

 7.      STAJ ÇALIŞMALARININ DENETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 7.1. Staj Defterinin Şekli: Staj için Komisyonun öngördüğü staj defteri kullanılır. Öğrenci bu defteri stajdan önce Mühendislik Fakültesi Dekanlığına kayıt ve tasdik ettirir.

 7.2. Staj Defterinin Doldurulması:  Staj defterinde staj yapılan kuruma ayrılan yer, kurum tarafından doldurulup tasdik edilir. Öğrenci günlük çalışma programını yaptığı işe uygun olarak doldurur ve ilgili kurumun yetkilisine tasdik ettirir. Bu program ayrıca deftere, staj yeri ve yapılan işler tanıtılacak şekilde 2–5 sayfa ile özetlenir. Bu işlerin detayı ayrı bir raporla staj komisyonuna sunulur. Staj defterindeki imza, mühür ve tarihler üzerinde silme, kazıma ve düzeltme işlemleri olması durumunda staj kabul edilmez. Öğrenci hakkında yasal işlem yapılır. Gizli Staj Sicil Belgesi, staj yapılan kurumca doldurularak Mühendislik Fakültesi Dekanlığına gönderilir.

 7.3. Staj Defterinin Teslimi ve Muhafazası: Staj defterleri ve staj sicil fişleri en geç, yaz döneminde yapılan stajlarda takip eden öğretim yılının başlamasından itibaren ilk iki hafta içinde; yarıyıl içi yapılan stajlarda ise stajın bitimini takip eden iki hafta içinde Bölüm Staj Komisyonuna teslim edilir. Söz konusu staj belgeleri bu süreler içinde teslim edilmediği takdirde staj yapılmamış kabul edilir. Son stajın kabulünü müteakip 2 yıl içerisinde alınmayan defterler imha edilir.

 7.4. Staj Çalışmalarının Değerlendirilmesi:  Staj komisyonu staj defteri ve hazırlanan raporu değerlendirirken İşyeri tarafından doldurulan ve onaylanan Staj Sicil Fişi’ndeki notlardan herhangi birinin (F) olması durumunda öğrencinin stajı iptal edilir. Staj Sicil Fişi’ndeki her bir (D) notu için yapılan stajın işgünü olarak %20’si; her bir (C) notu için ise %10’u geçersiz sayılır.  Staj değerlendirmesi sonucunda Bölüm Staj Komisyonu, öğrencinin yaptığı stajın tamamının ya da bir bölümünün kabulüne ya da reddine karar verebilir.

Komisyon gerektiğinde öğrenciyi çağırarak staj ile ilgili mülakat alabilir. Ayrıca, öğrenci ile ilgili staj yerinden herhangi bir şikâyet ya da kötü sicil varsa; staj komisyonu gerekli soruşturma ve yazışmalar için Maden Mühendisliği Bölümü Başkanlığı’na önerilerde bulunur.

      Değerlendirme staj komisyonu raporunun hazırlanması şeklinde defter üzerinde yapılır. Bu raporda stajın kaç gününün kabul edildiği veya neden reddedildiği açıklanır. Değerlendirme sonucunu, değerlendirmeyi yapan komisyonun imzalaması gerekli ve yeterlidir.

 7.5. Staj Değerlendirme Süresi:  Bölüm Staj Komisyonu her öğrencinin staj evrakını inceleyerek, stajın kabul edilip edilmeyeceğini en geç bir ay içersinde değerlendirilir. Staj komisyonu her değerlendirme sonucunda öğrencilerin staj durumlarını gösteren bir liste tanzim ederek Bölüm Başkanlığı’na teslim eder.

 

 8. İNTİBAKLAR

Dikey geçişle Maden Mühendisliği Bölümüne intibakı yapılan öğrencilerin yüksekokullarında iken yaptıkları stajların bir kısmı ya da tamamı, Bölüm Staj Komisyonunun onayı ile Bölüm stajının belli bir bölümüne karşı gelecek şekilde kabul edilebilir.

Yatay geçişle Maden Mühendisliği Bölümüne gelen öğrencilerin staj durumları Bölüm Staj Komisyonu’nca değerlendirilir ve uygun görülen staj bölümleri (sınıfları) veya işgünleri düşülebilir.

Maden Mühendisliği Bölümü’nde Çift anadal yapan öğrencilerin, ana dallarına göreMaden Mühendisliği Bölümü’nde yapması gereken staj süreleri aşağıda sunulan Tablodaki gibidir.

 

Bölümü

Maden Mühendisliği Bölümü Staj Türü

Diğeri

Açık İşletme

Kapalı İşletme

Cevher Haz.

Bilgisayar Mühendisliği

15

15

15

15

Elektrik-Elektr. Müh.

15

15

15

15

Endüstri Mühendisliği

15

15

15

15

İnşaat Mühendisliği

15

15

15

15

Jeoloji Mühendisliği*

Muaf

15

15

15

Makine Mühendisliği

15

15

15

15

Seramik Mühendisliği*

Muaf

15

15

15

* Jeoloji ve Seramik Mühendisliği Bölümünden geçecek olan öğrenciler 15 işgünü “Diğeri” stajı olarak sayılacaklardır.

 

 9. STAJ DİSİPLİNİ

Öğrenciler staj yaptıkları kuruluşun disiplin ve emniyetle ilgili kurallarına  uymak zorundadırlar. Burada belirtilmeyen konularda öğrencilerin işyerleri ile ilişkilerinde “Bakanlıklara bağlı ve Bakanlıklarla ilgili Kurumlarda Öğrencilerin Yapacağı Staj Esasları” na uyulur.

 

 10. YÜRÜTME

Zorunlu stajını tamamlayan öğrenciye mezuniyetle ilgili hiçbir belge verilmez. Bu yönerge, Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı tarafından yürütülür.

Son Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, Cuma